POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PLIKÓW COOKIES

www.budowlanych3d.pl

 

Niniejsza polityka prywatności określa w szczególności zasady korzystania przez użytkowników ze strony internetowej www.budowlanych3d.plzakres i rodzaj pobieranych danych osobowych oraz zasady działania plików cookies.

 

Administrator danych osobowych udostępnia niniejszą politykę prywatności na stronie internetowej: www.budowlanych3d.pl. Każdy użytkownik może uzyskać dostęp do niniejszej polityki prywatności w każdym czasie za pośrednictwem linku zamieszczonego na stronie głównej.

 

Politykę prywatności można utrwalić, pozyskać i odtworzyć w każdym czasie poprzez jej wydrukowanie, zapisanie na odpowiednim nośniku lub pobranie jej i zapisanie w pamięci komputera. Bezpłatny program do przeglądania plików w formacie PDF jest do pobrania na stronie internetowej: http://get.adobe.com/reader/

 

Administrator deklaruje, że postanowienia niniejszej polityki prywatności nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw klienta będącego jednocześnie konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

Jednocześnie administrator deklaruje, że w przypadku niezgodności postanowień niniejszej polityki prywatności z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, pierwszeństwo mają te przepisy.

 

I Postanowienia ogólne

 

1.     Administratorem danych osobowych pozyskiwanych za pośrednictwem strony internetowej dostępnej pod adresem www.budowlanych3d.pl jest  spółka Marker Sp. z o. o. z siedzibą pod adresem: ul. Cieszkowskiego 22, 60-462 Poznań, o numerze NIP: 6731895612, REGON: 321179789 oraz KRS: 0000408190 wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego.

2.     Strona internetowa www.budowlanych3d.pl działa zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 2017 roku, poz. 1907 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1219 z późn. zm.).

3.     Administrator uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i wadze zagrożenia, wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z rozporządzeniem (RODO) i aby móc to wykazać. Środki te są w razie potrzeby poddawane przeglądom i uaktualniane.

4.     Administrator nie ponosi odpowiedzialności za udostępniane dane, w zakresie dopuszczalnym przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, jeżeli udostępniając zasoby systemu teleinformatycznego w celu przechowywania danych, nie wie o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności, a w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych danych.

5.     Administrator zbiera dane osobowe zgodnie z prawem dla celów określonych niniejszą polityką prywatności.

6.     Administrator przechowuje dane osobowe nie dłużej niż jest to niezbędne dla osiągnięcia celu ich przetwarzania.

7.     Dostęp do danych osobowych użytkowników strony internetowej ma administrator lub upoważnieni pracownicy administratora, z zastrzeżeniem ust. 8.

8.     Wszyscy pracownicy administratora zostali odpowiednio przeszkoleni w zakresie ochrony danych osobowych.

9.     Administrator jest uprawniony do ujawnienia danych osobowych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa. Administrator przekazuje zebrane dane osobowe użytkownika organom administracji państwowej, organom ścigania oraz organom wymiaru sprawiedliwości na ich wyraźne żądanie i tylko w przypadkach określonych przez przepisy prawa.

 

II Cel i zakres zbierania danych osobowych i podstawa ich przetwarzania

 

 1.      Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe do celów wskazanych poniżej:

a)    zawarcia i wykonania umowy sprzedaży produktów;

b)    zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną,

c)     dostawy produktów i obsługi reklamacji;

d)    przesyłania informacji reklamowych dotyczących produktów w ramach usługi Newsletter

 1.      Administrator danych osobowych przetwarza je, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umów zawieranych za pośrednictwem strony internetowej (art. 6 ust. 1 ppkt b), z zastrzeżeniem punktu 1 ppkt d.

e)    Administrator przesyła informacje reklamowe dotyczące produktów w ramach usługi newsletter wyłącznie po wyrażeniu zgody przez użytkownika (art. 6 ust. 1 ppkt a).

 1.      Kategorie przetwarzanych danych osobowych:

a)    Imię i nazwisko;

b)    Adres zamieszkania/dostawy;

c)     E-mail

d)    Telefon kontaktowy (komórkowy lub domowy)

e)    Data urodzenia (opcjonalnie);

f)     Nazwa firmy – w przypadku firm;

g)    REGON (SIRET) – w przypadku firm;

h)    NIP (APE) – w przypadku firm.

 1.      Podanie danych, o których mowa w punkcie 3 jest dobrowolne, jednak niezbędne dla rejestracji w Sklepie, do zawarcia i wykonania umowy sprzedaży produktów oraz do dostawy produktów i obsługi reklamacji. W przypadku niepodania danych, o których mowa w punkcie 3, niemożliwe jest zawarcie umowy sprzedaży.
 2.      Administrator nie przekazuje, nie sprzedaje i nie udostępnia gromadzonych przez siebie danych osobowych innym osobom lub instytucjom z zastrzeżeniem punktu 6.
 3.      Administrator udostępnia zebrane dane osobowe klienta, w zakresie niezbędnym dla dokonania dostawy produktu do klienta wybranemu przewoźnikowi.

 

III Prawo gwarantujące dostęp do danych osobowych, ich poprawiania, usuwania

 oraz żądania zaprzestania wykorzystywania

 

 1.      Użytkownikowi – osobie fizycznej przysługują następujące prawa względem Administratora danych osobowych:

1)    Prawo do otrzymania potwierdzenia przetwarzania jego danych osobowych;

2)    Prawo dostępu do danych;

3)    Prawo do otrzymania informacji dodatkowych na temat przetwarzania;

4)    Prawo do żądania od administratora danych osobowych sprostowania nieprawidłowości w ich danych osobowych, które są przechowywane;

5)    Prawo do uzupełnienia danych osobowych, jeśli są one niepełne;

6)    Prawo do przenoszenia danych – dotyczy danych osobowych, które są przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz w sytuacji, w której podstawą prawną przetwarzania jest wyraźna zgoda lub gdy dane są przetwarzane w celu realizacji umowy lub czynności zmierzających do zawarcia umowy;

7)    Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania dla celów marketingu bezpośredniego lub w sytuacji, gdy podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora;

8)    Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) dotyczących użytkownika w sytuacjach:

 •           Kiedy dane nie są już potrzebne w związku z celem, dla którego zostały pierwotnie zebrane lub przetwarzane,
 •           Gdy użytkownik wycofa wyrażoną zgodę,
 •           W przypadku, gdy dane są w inny sposób przetwarzane niezgodnie z prawem;

9)    Prawo do ograniczenia przetwarzania danych;

10)  Prawo do cofnięcia wyrażonej zgody – wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;

11)  Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

 1.      Zgodnie z obowiązującym prawem, w przypadku żądania usunięcia danych osobowych klienta, usunięciu nie ulegają dane osobowe klienta znajdujące się w dokumencie sprzedaży przechowywanym na potrzeby fiskalne.

 

IV Polityka cookies

 

1. Strona internetowa  korzysta z technologii plików cookies. Pliki cookies (zwane również "ciasteczkami") stanowią dane informatyczne, a w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika i są przeznaczone do korzystania ze strony internetowej.

2. Pliki wskazane w ust. 1 pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji.

3. W ramach strony internetowej stosowane są różne rodzaje plików cookies, którymi są:

a) cookies stałe, to pliki cookies, których okres przechowywania na urządzeniu końcowym trwa przez czas określony w parametrach danego pliku lub do momentu samodzielnego usunięcia plików cookies przez użytkownika;

b) cookies tymczasowe, to pliki cookies, które są usuwane w momencie zakończenia tzw. sesji, tj. wylogowania się ze strony www, opuszczenia strony www lub zamknięcia przeglądarki internetowej, która wyświetla stronę www;

c) cookies własne, to pliki cookies umieszczone na stronie www przez właściciela strony internetowej (administratora);

4. Strona internetowa wykorzystuje pliki cookies w następujących celach:

a) dostosowania zawartości strony internetowej do preferencji użytkowników;

b) optymalizacji korzystania ze strony internetowej przez użytkowników;

c) tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownik korzysta ze strony internetowej, co umożliwia ulepszenie jej struktury i zawartości.

5. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest administrator.

6. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe użytkowników. Mechanizm cookies nie jest wykorzystywany do identyfikacji użytkowników, ani do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o nich.

7. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies.

8. Ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępu na stronie internetowej.

9. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania stroną internetową oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.

10. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:

a) czas nadejścia zapytania;

b) czas wysłania odpowiedzi;

c) nazwę stacji użytkownika – identyfikacja realizowana przez protokół http;

d) informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http;

e) adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika – w przypadku gdy przejście na stronę internetową nastąpiło przez odnośnik;

f) informacje o przeglądarce użytkownika;

g) informacje o adresie IP użytkownika.

11. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.

12. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

13. W celu zmiany ustawień polityki cookies należy zmienić ustawienia przeglądarki.

14. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych, dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej.

 

V Postanowienia końcowe

 

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą polityką prywatności zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego, a w szczególności przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz Kodeksu cywilnego.

 2. Zmiana treści niniejszej polityki prywatności może nastąpić z powodu zmian w prawie powszechnie obowiązującym lub z powodu zmian w polityce rozwoju i działalności Sprzedawcy po uprzednim poinformowaniu użytkowników o zakresie przewidywanych zmian nie później niż w terminie 14 (czternaście) dni przed dniem ich wejścia w życie.

 3. Użytkownika obowiązuje aktualna polityka prywatności strony internetowej.

 4. Administrator podaje do wiadomości użytkowników następujące dane adresowe:

 a) siedziba: Marker Sp. z o. o., ul. Cieszkowskiego 22, 60-462 Poznań, e-mail: sklep@budowlanych3d.pl, telefon: 606104018

 b) adres dla spraw związanych z przetwarzaniem danych osobowych: Marker Sp. z o. o., ul. Cieszkowskiego 22, 60-462 Poznań, e-mail: sklep@budowlanych3d.pl  telefon: 606104018

 5. Niniejsza polityka prywatności obowiązuje od dnia 25 maja 2018 roku.